مراقبت های روانی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان

اقدامات روانی لازم در مراقبت پیش از بارداری وضعیت روانی خانم را با یابی علائم به شرح زیر تعیین کنید - علائم خطر فوری افکار یا اقدام به خودکشی،تحریک پذیری و پرخاشگری شدید،فرار از منزل،امتناع از خوردن،پرفعالیتی،توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران - علائم در معرض خطر روانی روحیه افسرده ،انرژی کم،کم حوصلگی،عصبانیت،بی قراری،اختلال در خواب و اشتها پرخوابی،کم خوابی،پراشتهایی،کم اشتهایی ،توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و دیگران - در صورت سابقه یا وجود اختلالات روانی یا همسرآزاری، خانم را از نظر کنترل بیماری روانی بررسی کنید - - در صورت تحت دان بودن و یا اینکه بیماری کنترل شده نیست ارجاع غیرفوری به روان پزشک برای تداوم دان و یا شروع دان - - درصورتیکه بیماری کنترل شده و مدتی بهبود یه است ملاقات ماهانه برای بررسی علائم بیماری و ثبت نتیجه در ف شرح حال روان پزشکی و در صورت بروز بیماری ارجاع غیر فوری به روان پزشک - - درصورت همسرآزاری مشاوره با زوجین و در صورت عدم موفقیت ارجاع غیر فوری به روان پزشک - در صورت سابقه یا وجود اختلالات روانی یا همسرآزاری، خانم را از نظر کنترل بیماری روانی بررسی کنید - - در صورت تحت دان بودن و یا اینکه بیماری کنترل شده نیست ارجاع غیرفوری به روان پزشک برای تداوم دان و یا شروع دان - - درصورتیکه بیماری کنترل شده و مدتی بهبود یه است ملاقات ماهانه برای بررسی علائم بیماری و ثبت نتیجه در ف شرح حال روان پزشکی و در صورت بروز بیماری ارجاع غیر فوری به روان پزشک - - درصورت همسرآزاری مشاوره با زوجین و در صورت عدم موفقیت ارجاع غیر فوری به روان پزشک اقدامات لازم در مراقبت های دوران بارداری وضعیت روانی خانم را با یابی علائم به شرح زیر تعیین کنید - علائم خطر فوری افکار یا اقدام به خودکشی،تحریک پذیری و پرخاشگری شدید،فرار از منزل،امتناع از خوردن،پرفعالیتی،توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران - علائم در معرض خطر روانی روحیه افسرده ،انرژی کم،کم حوصلگی،عصبانیت،بی قراری،اختلال در خواب و اشتها پرخوابی،کم خوابی،پراشتهایی،کم اشتهایی ،توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و دیگران در مادرانی که به بیماری شدید روانی دچار هستند - در صورت وجود علائم خطر فوری ارجاع فوری به بیمارستان اقدامات پیش از ارجاع - در صورت تمایل یا اقدام به خودکشی آموزش ان از نظر محافظت بیمار - در صورت پرخاشگری و تحریک پذیری شدید تزریق عضلانی آم هالوپریدول میلی گ و ارجاع فوری به بیمارستان و ی مادر - - در صورت نبود علائم خطر فوری و یا اینکه مادر تحت دان دارویی باردار شده باشد ارجاع غیر فوری به روان پزشک - -در صورتیکه مادر سابقه اختلال روانی شدید داردولی در حال حاضر علائم ندارد - - ویزیت ماهانه از نظر عود بیماری - - آموزش علائم خطربه مادر و ان و مراجعه فوری در صورت بروز علائم - ارجاع غیر فوری به روان پزشک در هفته بارداری به منظور شروع دان پروفیلاکسی شروع لیتیم در مبتلایان به اختلال دوقطبی تیپ - تاکید به انجام زایمان در بیمارستان و لزوم بررسی نوزاد از نظر عوارض دارویی در مادرانی که به بیماری روانی خفیف دچار هستند - دان حمایتی غیر دارویی طبق دستورالعمل ی سلامت روان - در صورت تشدید عوارض یا عدم بهبود ارجاع غیر فوری به روان پزشک اقدامات لازم در مراقبت های پس از زایمان وضعیت روانی خانم را با توجه به علائم خطر فوری یا علائم در معرض خطر روانی یابی کنید - در صورت علائم خطر ارجاع فوری به بیمارستان - در صورت علائم خفیف ارجاع غیر فوری به روان پزشک - در هر سه ملاقات پس از زایمان در مورد وضعیت روحی و روانی یا سابقه بیماری روانی مادر ،همچنین در مورد همسرآزاری از وی سوال کنید - برخی مادران من است در روزهای تا و حداکثر تا روز پس از زایمان دچار افسردگی خفیف و گذرا اندوه پس از زایمان شوند که علائم آن به صورت گریه و بی قراری ،اختلال در خواب و اشتها و احساس غمگینی تظاهر می کند دوره پس از زایمان ،دوره پرخطری از نظر عود بیماری روانی قبلی و یا بروز بیماری جدید است بنابراین چنانچه فاکتورهای خطر بیماری روانی مثل سابقه بیماری روانی در مادر وجود دارد و در حال حاضر با علائم اندوه پس از زایمان مراجعه کرده است، او را تحت نظر بگیرید - اگر علائم طولانی و شدیدتر شود مانند تمایل به خودکشی و آزار به نوزاد ”سایکوز یا جنون پس از زایمان“مطرح است در مراحل اولیه بروز سایکوز بعد از زایمان ،علائم مانند اندوه و یا افسردگی پس از زایمان است و بیماری به صورت بی خوابی ،بی قراری،تغییرات سریع خلق و خو خود را نشان می دهد بنابراین اگر سابقه جنون پس از زایمان در مادر و یا خانواده او و یا سایر عل خطر وجود دارد،ویزیت روان پزشکی الزامی است و مادر باید ارجاع شود گرد آوری متخصصین مرکز ارتقاء سلامت سایدا


مراقبت های روانی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان